بورانی بادمجان - غذای گیاهی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بورانی بادمجان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +بورانی +بادمجان را کلیک نمایید و یا در دسته غذای گیاهی از سایت آشپزی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">ر ین پست ز سایت کاایران ه ما ریقه رست ردن <a class="hlink" title="بورانی بادمجان" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بورانی بادمجانa> ا موزش یدهیم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><a Href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html"><div class="mzc"><strong>بورانی بادمجان strong>div>بورانی بادمجان,بورانی بادمجان کبابی,بورانی بادمجان با ماستa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="بورانی بادمجان" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بورانی بادمجانa> وشمزهstrong>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><a class="hlink" title="بورانی بادمجان" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بورانی بادمجانa> وش ول :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>واد ازم <a class="hlink" title="بورانی بادمجان" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بورانی بادمجانa> :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <table class="bardiatable" style="WIDTH: 500px" dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=1 style="text-align:center" border=1> <tbody> <tr class="odd" > <td> <p><strong>واد ازمstrong>p>td> <td> <p><strong>ندازهstrong>p>td> <td> <p><strong>قدار / الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p><strong>ادمجان توسط strong>p>td> <td> <p><strong>2 عددstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 15 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" > <td> <p><strong>ماست چکیده ا پر رب strong>p>td> <td> <p><strong>1 یوانstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 155 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p><strong>سیر strong>p>td> <td> <p><strong>2 بهstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 120 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" > <td> <p><strong>عنا شک strong>p>td> <td> <p><strong>1 اشق ایخوریstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 279 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p><strong>مک لفل سیاه strong>p>td> <td> <p><strong>ه قدار ازمstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 0 الریstrong>p>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>رز تهیه <a class="hlink" title="بورانی بادمجان" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بورانی بادمجانa> :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong>span> ه قل ز کاایران : کاایران: ادمجان ا ا شویید وی پوست ادمجان ا ا اقو ند ط عمیق یجاد نید. ادمجان ا ا وی تش از ا غال رار هید ، ین رف ن رف نید تا زمانی ه ادمجان رم ده پوست طراف ن سوزد سپس ادمجان ا ا ا ب سرد بکشی نید پوست وی ن ا دا نید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong>span> ادمجان ای پوست رفته ا اخل اسه ی ریزید ا نگال وب ه نید سپس سیر نده ده ، است ، عنا شک ، مک لفل ا ضافه نید وب خلوط مایید ؛ ورانی ماده ا ند ساعت اخل خچال رار هید تا وب سرد ود سپس همراه ان سرو نید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong>span> <span style="COLOR: #ff0000"><strong>کته ا : strong>span>یتوانید ه ای سیر ز وسیر رد ده ا پیاز داغ ستفاده نید ، یزان است ا یتوانید نابر سلیقه تان م زیاد نید ، مچنین یتوانید ز نواع سبزیجات ر ورانی ستفاده مایید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><a Href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html">بورانی بادمجان,بورانی بادمجان کبابی,بورانی بادمجان با ماستa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>آموزش تهیه <a class="hlink" title="بورانی بادمجان" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بورانی بادمجانa>strong>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><a class="hlink" title="بورانی بادمجان" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بورانی بادمجانa> وش وم :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>واد ازم <a class="hlink" title="بورانی بادمجان" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بورانی بادمجانa> :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <table class="bardiatable" style="WIDTH: 500px" dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=1 style="text-align:center" border=1> <tbody> <tr class="odd" > <td> <p><strong>واد ازمstrong>p>td> <td> <p><strong>ندازهstrong>p>td> <td> <p><strong>قدار / الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p><strong>ادمجان strong>p>td> <td> <p><strong>3 عددstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 17 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" > <td> <p><strong>سیر strong>p>td> <td> <p><strong>2 عددstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 120 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p><strong>لفل سیاه strong>p>td> <td> <p><strong>ه یزان ازمstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 0 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" > <td> <p><strong>مک strong>p>td> <td> <p><strong>ه یزان ازمstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 0 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p><strong>است strong>p>td> <td> <p><strong>ه یزان ازمstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 55 الریstrong>p>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>رز تهیه <a class="hlink" title="بورانی بادمجان" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بورانی بادمجانa> :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong>span> ه قل ز کاایران : بتدا ادمجان ا و باب نید. ا عله م تا غزش م پزه. عد زارین وب سرد شه پس ز سرد دن (تمن) پوستشو دا نین. الا ادمجان ای باب ده پوست رفته ده و ه نید...ا وشت وب رقی ا ستی ا ...p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong>span> الا 2 به سیر و نده یکنیم اخل است + مک + می لفل سیاه + ادمجان ه ده ووووب م یزنیم . زارین تو خچال تا نک شه ...عد سرو نید.سعی نید زمانی ه ا است خلوطش یکنید، ا زمان سرو اصله زیادی داشته اشه . هایتا 3 ساعت وبه . یشتر ه مونه نگارآب یندازه ه وری یشه.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong>span> الا کشین تو رف تزئینش نین میدواریم ا تهیه ین <a class="hlink" title="بورانی بادمجان" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/vegetables/eggplant-bouranee.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بورانی بادمجانa> وشمزه، ذت افی ا رده حظات وشی ا ر نار انواده سپری نید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>خواص بادمجان :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong>span> ز ادمجان ی توان ه عنوان سکن رای تسکین ر ستخوان کسته رب ورده ستفاده رد دین ریق ه اید ادمجان ا ر ر گذارید ه یم پز ود سپس ب نرا ا شار گیرید عد مقدر صف ین قدر ب ه ن کر هوه ی ضافه نید نرا م زنید نوشید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong>span> ا تحقیقاتی ه دیدا وی وشهای زمایشگاهی نجام ده تیجه رفته ند ه ادمجان ارای ک اده د تشنج ست ه ر رمان یماری صرع ثر سیار وبی رد . نابراین شخاصی ه تشنج ارند ا بتلا ه ین یماری ی اشند هتر ست ه ز ادمجان ستفاده نند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">ختصاصی کاایرانp> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله بورانی بادمجان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ارمنی بادمجان

بورانی بادمجان گردآوری توسط بخش غذاهای گیاهی ، غذای سالم ، غذای گیاهی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات