طرز تهیه خیار شور یک روزه خانگی - انواع ترشی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد طرز تهیه خیار شور یک روزه خانگی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته انواع ترشی از سایت آشپزی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <br/> <p > کاایران &nbsp;p> <p > <div ><div class="mzc"><strong>طرز تهیه خیار شور ک وزه انگی strong>div>,خیار شور یک روزه خانگی, طرز تهیه خیارشورهای فوری, طرز تهیه خیار شور,[categoriy]<p class="Uimg">کاایران: طرز تهیه خیار شور ک وزه انگی p>div> p> <p >طرز تهیه خیار شور ک وزه انگیp> <p >&nbsp;p> <p > ه زارش کاایران <strong>طرز تهیه خیار شور ک وزه انگی :strong>p> <p >یارشور م ز ن وشمزه ای سوسه نگیزی ست ه گر تی ه تنهایی م اخل خچال اشد گاهتان ا ن یفتد، حال ست ه کی ز ن ا رندارید خورید...p> <p >&nbsp;p> <p >ین دل یار ورخیلی وشمزه ست ر عین ال سیار احت، عنی ه حتیاج ست ه ب ا جوشانید نک نید ه تی یار سبزی ا ا عد ز ستن شک نید ه ین ترتیب ه افی ست ند تا ز یشه ایی ا ه رهای لزی ارند &nbsp;ثل یشه ای ب، سس مایونز، ترشی غیره ا ه واد اخل ن ا ستفاده ردید ور یندازید، ول ه ندازه ک ند نگشت اخل یشه ا سرکه سفید ریزید یارهایی ه ستید ( لی صلاً حتیاجی یست ه شک اشند م یار م سبزی )p> <p >&nbsp;p> <p >ه ترتیب نظم نار م اخل یشه ی ینیم ابه ای یارها رای ر یشه و تا انه لفل سه تا به سیر ز سبزی ا، وید ترخون ر دام و، سه اخه، اخل یشه ا پر ی نیم عد اخل ک پارچ ه زای ر ک یوان ب (ستقیم ز ب یرک اشق غذاخوری مک ی یزیم وب م ی زنیم اخل یشه ا ا ز ب مک پر ی نیم ر یشه ا ا یپ رده ن ا ا ی ذاریم اخل ک ابلمه اخل ابلمه&nbsp;ا ب ی یزیم وری ه داقل و سوم ز رتفاع یشه ا ا ب پوشاند عد ابلمه&nbsp;ا ی ذاریم وی عله از تا ب اخل ابلمه ه وش یاید.p> <p >&nbsp;p> <p >سمت هم ن ین ست ه قتی نگ یار ه نگ یارشور ر مد عله ا اموش ی نیم لی جازه ی هیم ه اخل مان ب وش در قابلمه مانند تا املاً سرد وند عد یشه ا ا ی ذاریم اخل خچال، افی ست ک ب ماند ردای ن ابل وردن ست.p> <p >ه مین احتی وشمزه ی...p> <p >&nbsp;p> <p >قط تماً اید اخل خچال گهداری ود مناً ی توانید عد ز ماده دن ز اخل یشه ر یاورید اخل به ای پلاستیکی ریزید ه مترین ا ا اخل خچال گیرند، قتی همان ارید ثلاً ی واهید لویه ه قدار زیاد رست نید حتیاج یست ه روید یلی یارشور خرید، ین وش ه ما مک ی ند ه م صرفه ویی نید م ک به قدار زیادی خیار شور بدون مواد گهدارنده اشته اشید ه طمئن ستید ه سالم ستند.p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>ردآوری : خش شپزی کا یرانstrong>p> div>  <p > نواع ترش یرین p> <ul > <li> ترشی یلاس li> <li> طرز تهیه ترشی خرما li> <li> طرز تهیه قهوه فرانسه li> <li> طرز تهیه لیموناد زمستانی li> <li> طرز تهیه مربا پوست پسته li> <li> رز تهیه پانچ نگور li> ul> div>.

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله طرز تهیه خیار شور یک روزه خانگی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

شیشه خیار شور

طرز تهیه خیار شور یک روزه خانگی گردآوری توسط بخش انواع ترشی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات