سوپ شیر ، طرز تهیه سوپ شیر - انواع سوپ

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سوپ شیر ، طرز تهیه سوپ شیر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک سوپ شیر را کلیک نمایید و یا در دسته انواع سوپ از سایت آشپزی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">ر ین پست ز سایت کاایران ه ما ریقه رست ردن سوپ شیر ا موزش یدهیم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><a Href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/soup1/milk-soup.html"><div class="mzc"><strong>سوپ شیر ، طرز تهیه سوپ شیر strong>div>سوپ شیر,سوپ شیر و قارچ,سوپ شیر با جو پرکa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>سوپ شیر سادهstrong>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>واد ازم سوپ شیر :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <table class="bardiatable" class=bardiatable style="WIDTH: 500px" dir=rtl cellSpacing=1 cellPadding=0 style="text-align:center" border=1> <tbody> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>واد ازمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ندازهstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>قدار / الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>و strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>250 رمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 350 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ب رغ ا وشت strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>دون مک 1 پیمانهstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>امشخصstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ویج گینی ده strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>150 رمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 40 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>رت strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>50 رمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 80 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>سیب زمینی strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>2 عدد توسطstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 75 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>یر strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>1 یترstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 490 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>امه strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 250 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>مک بلیمو strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ه قدار ازمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 0 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>عفری ا شنیز strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>رای تزیینstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 43 الریstrong>p>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>طرزتهیه سوپ شیر :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>و- ب رغ-ویج-سیب زمینی ا ر رف یریزم جازه یدهیم تا امل پخته ود عد ز بخ امل یروخامه ایکدست رده به واد ضافه یکنیم عدازجوشیدن امل یر ا واد جاق ا اموش یکنیم.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>نگام سرو مک بلیمورا ه ن ضافه یکنیم قت نید گر بل ز تمام خاموش ردن جاق مک ا ضافه نیم سوپ ه لیل اشتن یر ریده یشود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>وش وم :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>واد ازم سوپ شیر :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <table class="bardiatable" class=bardiatable style="WIDTH: 500px" dir=rtl cellSpacing=1 cellPadding=0 style="text-align:center" border=1> <tbody> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>واد ازمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ندازهstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>قدار / الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ویج strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>3 عددstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 40 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>سیب زمینی strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>1 عددstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 75 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>و پرک strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>1 یوانstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 350 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>لغور ندم strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>1 ستکانstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 353 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>رد سفید strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>1 اشق غذاخوریstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 341 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>رغ strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>200 رمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 200 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>بلیمو strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>3 اشق غذاخوریstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 5 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>پیاز strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>1 عددstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 5 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>یر strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>6 یوانstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 490 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>عفری strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>رد ده قداریstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 25 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>مک لفل strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>تزئین ه قدار ازمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 0 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>امه strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>تزئین ه قدار ازمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 250 الریstrong>p>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>طرز تهیه سوپ شیر :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>کاایران : و لغور ا یم ساعت بل ر قداری ب سرد یس نید ، ویچ سیب زمینی ا یز رد رده نار گذارید.پیاز ا یز رد نید مراه ا رغ 4 یوان ب ا رارت لایم پزید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>عد ز ک ساعت و لغور ویچ ا ه رغ ضافه نید ، سپس ک ساعت صبر نید تا ویچ املا پزد نگاه سیب زمینی ا ضافه نید.قت نید ر تمام راحل رارت زیر رف املا لایم رب رف سته اشد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>قتی واد املا پخته دند ر رف ا ردارید جازه هید تا می ب سوپ شیده ود گر رغی ه ستفاده ردید ارای ستخوان ود ن ا ز رف ارج نید ستخوان ای ن ا پاک موده وباره اخل سوپ ریزید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>قتی ب سوپ شیده د ، 1 اشق غذا وری رد ا ر ک یوان یر سرد ل نید اخل سوپ ریزید م زنید سپس اقیمانده یر ا یوان یوان ه سوپ ضافه نید ، توجه اشته اشید ه کباره تمام یر ا اخل رف ریزید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>پس ز ضافه ردن یر تا خرین رحله پخت ر رف ا از گذارید می رارت ا یشتر نید رچند قیقه کبار سوپ ا م زنید.عمولا 1 ساعت عد ز ضافه ردن یر سوپ آماده صرف ست.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ز ک ساعت ه عد رچه سوپ یشتر وی رارت اشد غلیظ تر یشود ه ین ستگی ه ما ارد.ند قیقه بل ز سرو بلیمو لفل ا ه سوپ ضافه نید م زنید مک ن ا تست مائید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>سوپ ا ر رف ورد ظر ریزید وی ن ا ا عفری رد ده قداری امه تزئین نید.میدواریم ا تهیه ین سوپ خوشمزه، ذت افی ا رده حظات وشی ا ر نار انواده سپری نید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>خواص هویج :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ویج دن ا ز سرما حافظت ی ند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ویج، تصفیه تمیز ردن بد ا ا ارج ردن صفرا ربی ا نجام ی هد لیه ا ا تقویت ی ند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>وردن ویج رای تمیز ردن ستحکام ندان ا فید ست.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ویج ارای ورمونی ست ه انند نسولین عمل ی ند ند ون ا تنظیم ی ند. ذا رای یماران یابتی سیار فید ست.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">ختصاصی کاایرانp> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p>.

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله سوپ شیر ، طرز تهیه سوپ شیر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آموزش سوپ شیر و قارچ , طرز تهیه گندم و شیر , طرز تهیه ی سوپ شیر , طرز تهيه ي سوپ شير , آموزش پخت سوپ شیر , دستور پخت سوپ شير , طریقه پخت سوپ شیر , طرز تهیه سوپ سفید , طرز تهیه سوپ قارچ , دستور پخت سوپ شیر , روش پخت سوپ شیر , سوپ شیر و قارچ , اموزش سوپ شیر , سوپ عدس و شیر , برادری شیر ها , سوپ شیر ساده , تهیه سوپ شیر , انواع شیر آب , پخت سوپ شیر , سوپ گلاستول , سوپ قارچnw , شیر و پیاز , سوپ شوید , سوپ شیر

سوپ شیر ، طرز تهیه سوپ شیر گردآوری توسط بخش سوپ، انواع سوپ، آموزش پخت سوپ، آموزش درست کردن سوپ سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات