سوپ سبزیجات

1
1

سوپ سبزیجات، طرز تهیه سوپ ایتالیایی سبزیجات - انواع سوپ

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سوپ سبزیجات، طرز تهیه سوپ ایتالیایی سبزیجات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک سوپ سبزیجات را کلیک نمایید و یا در دسته انواع سوپ از سایت آشپزی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div align=justify> <table class="detailmainbg detailmainborder" xwidt="100%" border=0> <tbody> <tr> <td class=detailtitle colSpan=2> <p align=justify><span>span><span face=yekan><span xsize=2><strong>&nbsp;ر ین خش ز سایت کاایران رز تهیه&nbsp;<a class="hlink" title="سوپ سبزیجات" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/soup1/13644.html" style="text-decoration:none;color:inherit"><a class="hlink" title="سوپ سبزی" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/soup1/13644.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سوپ سبزیa>اتa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>ین <a class="hlink" title="سوپ سبزیجات" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/soup1/13644.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سوپ سبزیجاتa> یتواند ه احتی ربی ای ضر دن ا ز ین بردspan><span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;spanسبزیجاتی ه ر ین سوپ کار فته ند ارای الری می وده درت سوخت ساز دن ا فزایش یدهند ر تیجه اعث اهش زن یشوند. رای موزش پخت ین&nbsp;سوپ خوشمزه ا ا مراه وید.span>span>span>p> <p align=justify><span><span xsize=2 face=yekan>طرز تهیه سوپ ایتالیایی سبزیجاتspan>span>p>td>tr> <tr> <td><span xsize=2 face=yekan>span>td>tr> <tr> <td colSpan=2><span xsize=2 face=yekan>span>td>tr> <tr> <td><span xsize=2 face=yekan>span>td>tr> <tr> <td colSpan=2 style="text-align:center"> <p style="text-align:center"><span xsize=2 face=yekan><a Href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/soup1/13644.html"><div class="mzc"><strong>سوپ سبزیجات، طرز تهیه سوپ ایتالیایی سبزیجات strong>div>سوپ ایتالیایی,سوپ سبزیجات,سوپ گوجه فرنگیa>span>p>td>tr> <tr> <td class=detailabstract colSpan=2> <p style="text-align:center"><span xsize=2 face=yekan>رز تهیه <a class="hlink" title="سوپ سبزیجات" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/soup1/13644.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سوپ سبزیجاتa>span>p>td>tr> <tr> <td class=detailcontent colSpan=2> <div dir=rtl><span xsize=2 face=yekan>&nbsp;span>div> <div dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>توسط سبزیجات غنی ز یبر و ین سوپ وق لعاده نگارنگ تهیه ی ود. ین غذا مراه سس pesto &nbsp;ر نار گوجه فرنگی تهیه ی ود.span>div> <div dir=rtl><span xsize=2 face=yekan>&nbsp;span>div> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>ماده سازی:span> 20 قیقهspan>span>p> <div dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>دت تهیه:span> 4 تا 5 ساعتspan>span>div>td>tr>tbody>table>div> <p dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>span><span> <p align=justify><span face=yekan><span xsize=2><strong><span color=#008000><span>واد ازم span>رای 6 تا 8 فر:span>strong>span>span>span>p> <p align=justify><span xsize=2 face=yekan>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>لوبیا سبزspan> رد دهspan>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>ل لمspan> رد دهspan>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>گوجه فرنگیspan> یکس ده ا یحان سیرspan>span>p> <p dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>ک وم نجان <span>پیازspan> رد ده (1 عدد توسط)span>p> <p dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>ک وم نجان <span>رفسspan> رد ده (1 ساقه)span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2>ک هارم نجان <span>وspan>span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>1 عدد <span>سیر span>رخ دهspan>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2>ک هارم اشق ایخوری <span>لفل سیاهspan>span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>3 نجان<span> ب رغspan> ا مک مspan>p> <p dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>ک یم نجان<span> ب سبزیجاتspan> ختلفspan>p> <p dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>ک هارم نجان <span>pestospan> (ختیاری): ه ور ساده خلوط ام رگهای یحان، سیر، پنیر روغن زیتون ی اشد. اهی ه ین خلوط ردو م ضافه ی ود. ین اده غذایی یشتر ا انواع پاستا اهی م ر سوپها ه ار رده ی ود.span>p> <div dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>پنیر نده ده <span>پارمزانspan> (ختیاری)<br/>div>span> <p dir=rtl align=justify><span><span color=#008000 xsize=2 face=yekan><strong>رز تهیه:strong>span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>ر ک ابلمه ناسب لوبیا سبز، ل لم، گوجه فرنگی، پیاز، رفس، و، سیر لفل ا ریزید. ر ک اسه توسط ب رغ ب سبزیجات ا ا م خلوط نید. ه ابلمه ضافه نید.span>p> <div dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>رب ابلمه ا ذاشته تا پزد. ا عله م 6 تا 8 ساعت عله توسط 4 تا 3 ساعت دت پخت ول واهد شید. ر خر ر صورت لخواه pesto پارمزان ا وی ن ضافه نید.span>div> <div dir=rtl align=justify><span xsize=2 face=yekan>&nbsp;span>div> <p dir=rtl align=justify><span><span face=yekan><span xsize=2><span><span color=#008000><strong>رزش غذایی:strong>span>span>&nbsp;span>span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* الری&nbsp;:span>&nbsp;&nbsp; 81span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* ربی لی&nbsp;:span> 0span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* ربی شباع ده&nbsp;:span> 0span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* ربی ونو غیر شباع :span> 0span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* ربی پولی غیر شباغ :span> 0span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* لسترول&nbsp;:span> 0span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* سدیم&nbsp;:span> 520 یلی رمspan>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* ربوهیدرات&nbsp;:span> 17 رمspan>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* ند:span> 7 رمspan>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* یبر&nbsp;:span> 3 رمspan>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* پروتئین&nbsp;:span> 4 رمspan>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* یتامین سی:span> 56 (% DV )span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* لسیم :span> 7 (% DV )span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* هن&nbsp;:span> 8 (% DV )span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* شاسته:span> 5 (d.e.)span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span face=yekan><span xsize=2><span>* سبزیجات:span> 2 (d.e.)span>span>p> <p dir=rtl align=justify><span><span><span face=yekan><span xsize=2>&nbsp;* رصد قادیر وزانه ر ساس ژیم 2000 الری ر وز حاسبه ده ست.<br/>p><span>span>span>span>span>span> <p dir=rtl style="text-align:center"><span><span><span><span xsize=2 face=yekan>میدواریم ا تهیه ین&nbsp;سوپ خوشمزه، ذت افی ا رده حظات وشی ا ر نار انواده سپری نید.span>span>span>span>p> <p dir=rtl style="text-align:center"><span><span><span><span xsize=2 face=yekan><strong><span color=#800080>ـوش ان<br/>span>strong>p>span>span>span>span> <p dir=rtl align=justify><span><span><span><span xsize=2 face=yekan>نبع: سیمرغspan>span>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله سوپ سبزیجات، طرز تهیه سوپ ایتالیایی سبزیجات شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

طرز تهیه سوپ رستورانی , طرز تهیه سوپ سبزیجات , طرز تهیه سوپ گیاهی , سوپ سبزی جات مجلس , سوپ سبزیجات هیپ , سوپ ایتالیایی , سوپ سبزیجات , سوپ سبزیحات , سوپ سبزيجات , سوپ گیاهی , سوپ شويد

سوپ سبزیجات، طرز تهیه سوپ ایتالیایی سبزیجات گردآوری توسط بخش سوپ، انواع سوپ، آموزش پخت سوپ، آموزش درست کردن سوپ سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات