رولت گوشت

رولت گوشت، طرز تهیه رولت گوشت خوشمزه - غذا با گوشت

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد رولت گوشت، طرز تهیه رولت گوشت خوشمزه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک رولت گوشت را کلیک نمایید و یا در دسته غذا با گوشت از سایت آشپزی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">ر ین خش ز سایت کاایران رز تهیه <a class="hlink" title="رولت گوشت" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/kabab-gosht/10863.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رولت گوشتa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><a Href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/kabab-gosht/10863.html"><div class="mzc"><strong>رولت گوشت، طرز تهیه رولت گوشت وشمزه strong>div>رولت گوشت,رولت گوشت چرخ کرده,رولت گوشت چرخ کرده در فرa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="رولت گوشت" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/kabab-gosht/10863.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رولت گوشتa> رانسویstrong>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>واد ازم <a class="hlink" title="رولت گوشت" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/kabab-gosht/10863.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رولت گوشتa> :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <table class="bardiatable" style="WIDTH: 500px" dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=1 style="text-align:center" border=1> <tbody> <tr class="odd" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>واد ازمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ندازهstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>قدار / الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>گوشت چرخ کرده خلوط (وساله وسفند) strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>یم یلوگرمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 225 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>پیاز توسط strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ک عددstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 5 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>سیر strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>2 بهstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 120 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>لفل سیاه رسته strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>4 تا 5 انهstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 0 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>مک strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ک اشق ای وریstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 0 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>پودرسوخاری strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ه قدار ازمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>امشخصstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ب گوجه فرنگی strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ک اشق غذاخوریstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 76 الریstrong>p>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>واد ورد یاز رای اخل ولت :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>وش ک :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <table class="bardiatable" style="WIDTH: 500px" dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=1 style="text-align:center" border=1> <tbody> <tr class="odd" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>واد ازمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ندازهstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>قدار / الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>تخم مرغ strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>2 عددstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 147 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>عفری ا شنیز ردشده strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>3 اشق سوپ وریstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>امشخصstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>مک لفل strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ه یزان ازمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 0 الریstrong>p>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>وش و :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <table class="bardiatable" style="WIDTH: 500px" dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=1 style="text-align:center" border=1> <tbody> <tr class="odd" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>واد ازمstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ندازهstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>قدار / الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>زرشک strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>3 اشق سوپ وریstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 50 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" > <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>ردوی ردشده strong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>2 اشق سوپ وریstrong>p>td> <td> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>100 رم / 688 الریstrong>p>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>رز تهیه <a class="hlink" title="رولت گوشت" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/kabab-gosht/10863.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رولت گوشتa> :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>کاایران : بتدا پیاز ا پوست نده پس ز ست شو رد نید. سپس سیرها ا یز پوست رفته نده نید. گوشت چرخ کرده ا ه ند سمت تقسیم رده.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ر ک ز سمت ا ا مراه می پیاز سیر اخل ستگاه ردکن ا غذاساز ریزید.ین ار ا ن در تکرار نید ه وشت ای تقسیم ده.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ا سیر و پیاز رخ ود. ر پایان ل وشت ا جددا اخل ستگاه ریزید وب ا م خلوط نید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> <strong>کته ک :strong>span> گر خلوط وشت پیاز سیر ه ست چسبید، عنی ماده رست ردن ولت ست ر غیر ین صورت، ن در رز هید تا یگر ه ست چسبد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> <strong>کته 2: strong>span>ا توجه ه ینکه ا ین قدار وشت، ی توانید 2 عدد ولت رست نید، قدار وشت ا ه 2 سمت تقسیم نید. الا ر ف ک سینی قداری آرد سوخاری پاشید یمی ز وشت ا رداشته پس ز صاف ردن ر ف ست، وی سینی غشته ه پودر سوخاری پهن نید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>تا ه صورت رد از ود. توجه اشته اشید به ای وشت باید خیم اشد تا ایی ه مکان ارد، ه ور کنواخت ا شار وردن وی وشت، به ای ن ا ازک نید، سپس کی ز خلوط ای اخل ولت ا ماده نید سطح وشت ا ا ن پوشانید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>گر ی واهید ز خلوط تخم مرغ ار رای اخل ولت ستفاده نید، بتدا اید تخم مرغ ا ا ب پز رده پس ز پوست ندن ه صورت لقه لقه، رد نید. الا عفری ا شنیز رد ده ا وی وشت ریزید سپس تخم مرغ ا ا وی سبزی چینید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ا پاشیدن مک لفل، ن ا زه ار نید. ر پایان، به ای وشت ا ز وبه و ه م چسبانید. رای ین نظور ز 2 نگشت ست سبابه ستفاده نید به ا ا وی م وری شار هید تا وب ه م چسبند. الا وبت سرخ ردن ولت ست.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>اخل تابه ی ود، قداری وغن ریزید وی عله جاق از رار هید تا اغ ود. سپس ولت پیچیده ده ا اخل وغن گذارید. پس ز ینکه ک رف ن می سرخ د، ن ا رگردانید تا رف یگر یز سرخ ود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ر اصله سرخ دن کی ز ولت ا، رای رست ردن ولت یگر، ست ه ار وید. مان ور ه پیش ز ین یز کر د، ما ی توانید اخل ولت ا ا خطوط یگری م پر نید؛ نابراین ین ولت ا ه ای خلوط تخم رغی ا زرشک ردو پیچید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>رای ین نظور، پس ز پهن ردن وشت وی سینی غشته ه پودر سوخاری، زرشک ا سته ا ردوی ردشده خلوط نید. سپس ن ا وی وشت ریزید. الا 2 رف وشت ا انند وش بل وی م سبانده ن ا سرخ نید. پس ز سرخ دن ولت ا، نها ا اخل تابه ی زرگ نار م رار هید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>تابه وچک یگری یز ماده نید ر ن می وغن ریزید. سپس ک اشق سوپ وری ب گوجه فرنگی ا ر ن تفت اده قداری ب یز ه ن ضافه نید. الا سس اصله ا وی ولت ای یده ده ر تابه زرگ ریزید ر رف ا گذارید دت ک ساعت وی عله جاق از رار هید تا ولت ا پزد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>خواص زرشک :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>خواص زرشک : پیشگیری ز سرماخوردگیstrong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ک ارشناس تغذیه فت: ه لیل جود یتامین B راوان ر زرشک، ین اده غذایی ی تواند ر پیشگیری ز سرماخوردگی قش سزایی اشته اشد. وسف قیایی فت: زرشک ک وع یوه ست ر روه یوه ات رار ی یرد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ی فت : کی ز هترین ترکیبات وجود ر زرشک، یتامین B راوان ست ه ر پیشگیری ز سرماخوردگی قش همی ارد. مچنین جود سیدهای عالی راوان ر ین یوه ه سبب زه ترش ن ی وند ی تواند ر ذب هن قش سزایی اشته اشد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ی دامه اد: مچنین هن وجود ر زرشک ابل توجه ست. ز سایر یتامین ای وجود ر ین یوه ی توان ه یتامین ای روه B ه صوص یتامین B1 ,B2 شاره رد ه یتامین B1 ا تیامین ی تواند عوارض عصبی تی پرخاشگری ا هبود خشد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">ختصاصی کاایرانp> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله رولت گوشت، طرز تهیه رولت گوشت خوشمزه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تهیه رولت مرغ چرخ کرده مجلسی , طرز تهیه پیراشکی گوشت در فر , طرز تهیه رولت گوشت در فر , دستور پخت کیک گوشت کبابی , دستور پخت رولت بادمجان , تهیه رولت گوشت مجلسی , طرز تهیه کباب رولت , درست کردن رلت گوشت , طرز تهيه رولت گوشت , طرز تهیه رولت گوشت , رولت گوشتی مجلسی , آموزش رولت گوشت , رولت گوشت در فر , رولت گوشت مجلسی , تهیه رولت گوشت , گوشت در قابلمه , گشت دو اپارات , طرزتهیه رولت , غذای رولتی , رولت گوشت , رولت چیست , رلت گوشت

رولت گوشت، طرز تهیه رولت گوشت خوشمزه گردآوری توسط بخش کباب ، غذاهای گوشتی ،انواع کباب ایرانی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات