آش ترخینه

آش ترخینه، طرز تهیه آش ترخینه دوغ - انواع آش و حلیم

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آش ترخینه، طرز تهیه آش ترخینه دوغ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک آش ترخینه را کلیک نمایید و یا در دسته انواع آش و حلیم از سایت آشپزی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p>&nbsp;p> <p>ر ین پست ز سایت کاایران ه ما ریقه رست ردن <a class="hlink" title="آش ترخینه دوغ" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/9885.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آش ترخینه دوغa> ا موزش یدهیم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.p> <p>&nbsp;p> <p><a Href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/9885.html"><div class="mzc"><strong>آش ترخینه، طرز تهیه آش ترخینه وغ strong>div>آش ترخینه دوغ,آش ترخینه دوغ,آش ترخینه دوغ اراکa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="آش ترخینه دوغ" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/9885.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آش ترخینه دوغa> رمانشاهstrong>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="COLOR: #ff0000"><strong>واد ازم <a class="hlink" title="آش ترخینه دوغ" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/9885.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آش ترخینه دوغa> :strong>span>p> <p>&nbsp;p> <table class="bardiatable" class=bardiatable style="WIDTH: 500px" dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=1 style="text-align:center" border=1> <tbody> <tr class="odd" class=odd> <td> <p><strong>واد ازمstrong>p>td> <td> <p><strong>ندازهstrong>p>td> <td> <p><strong>قدار / الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p><strong>ترخینه وغ strong>p>td> <td> <p><strong>هار پیمانهstrong>p>td> <td> <p><strong>امشخصstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p><strong>پیاز strong>p>td> <td> <p><strong>ک عدد زرگstrong>p>td> <td> <p><strong>ک عدد / 5 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p><strong>وغن strong>p>td> <td> <p><strong>می رای سرخ کردن پیازstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 0 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p><strong>سبزی ش strong>p>td> <td> <p><strong>یم یلوstrong>p>td> <td> <p><strong>امشخصstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p><strong>عدس strong>p>td> <td> <p><strong>و پیمانهstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 340 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p><strong>مک, زرد وبه ,لفل سیاه strong>p>td> <td> <p><strong>ه یزان ازمstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 0 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p><strong>شک strong>p>td> <td> <p><strong>ه یزان ازمstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 380 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class=odd> <td> <p><strong>عنا سیر داغ strong>p>td> <td> <p><strong>ر صورت تمایلstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 120 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class=even> <td> <p><strong>رقروت strong>p>td> <td> <p><strong>میstrong>p>td> <td> <p><strong>امشخصstrong>p>td>tr>tbody>table> <p>&nbsp;p> <p><span style="COLOR: #ff0000"><strong>رزتهیه <a class="hlink" title="آش ترخینه دوغ" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/dizi-abgosht/9885.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آش ترخینه دوغa> :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ه قل ز کاایران : عدس ا داگانه یپزیم نار یگذاریم . ترخینه ا ر رفی داگانه یخته ویش ب سرد یریزیم تا انه ای هم سبیده ز م دا وند. در قابلمه یی ه رای بخ ش ر ظر رفتیم.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>پیاز ا رد رده ا وغن تفت یدهیم تا لایی ود. می زرد وبه ه ن ضافه ی نیم .ترخینه ا مراه ا ب سبزی ش مک لفک ه پیاز داغ ضافه ی نیم .عله ا لایم ی نیم تا سبزی ش ا ییفتد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>سپس عدس پخته ده رقروت ا ضافه ی نیم یگذاریم ش ا ییفتد. ر نتها می شک ه ش ضافه ی نیم . ر نگام سرو ردن یتواند وی ش ا ا پیاز داغ ,عنا اغ, سیر داغ شک تزیین نید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>واص رقروت :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong>&nbsp;span><span style="COLOR: #000000">span>ه وروت اوی یتامین D یز ی اشد. ین یتامین اعث فزایش ذب لسیم ر دن ی ود، ر تیجه ز عوارض کمبود کلسیم پیشگیری ی ند. مچنین ز بتلا ه سرطان روده زرگ یز لوگیری ی ند.سایر ملاح مواد مغذی وجود ر ین رآورده یز ر عال سازی نزیم ا یتامین ا قاومت دن ر رابر یماری ای عفونی قش وثری ارند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>ز نجایی ه ره وروت اوی اسیدهای آلی ی اشد، دعفونی ننده وله وارش ست، زیرا اعث لوگیری ز شد اکتری ای ضر ر وله وارش ی ود.گر ره وروت شک ا گیرند، یزان سید اکتیک لسیم شک یشتر زه ن ترش تر ی ود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">ختصاصی کاایرانp> <p>&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آش ترخینه، طرز تهیه آش ترخینه دوغ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

طرز تهیه آش ترخینه , روش پخت آش قر قروت , آش قوروت قیله , اش ترخینه گدو , اش قره قوروت , آش ترخینه , اش ترخینه

آش ترخینه، طرز تهیه آش ترخینه دوغ گردآوری توسط بخش آش، انواع آش، حلیم، انواع حلیم، آموزش پخت آش سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات