طرز تهیه کاچی - انواع دسر

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد طرز تهیه کاچی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک طرز تهیه کاچی را کلیک نمایید و یا در دسته انواع دسر از سایت آشپزی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">ر ین پست ز سایت کاایران ه ما ریقه رست ردن <a class="hlink" title="اچی" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/deser-sos/5744.html" style="text-decoration:none;color:inherit">اچیa> ا موزش یدهیم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><a Href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/deser-sos/5744.html"><div class="mzc"><strong>طرز تهیه کاچی strong>div>طرز تهیه کاچی,طرز تهیه کاچی با آرد گندم,طرز تهیه کاچی خوشمزهa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="طرز تهیه کاچی" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/deser-sos/5744.html" style="text-decoration:none;color:inherit">طرز تهیه کاچیa>strong>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>واد ازم <a class="hlink" title="اچی" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/deser-sos/5744.html" style="text-decoration:none;color:inherit">اچیa> :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <table class="bardiatable" class="bardiatable" class=bardiatable style="WIDTH: 500px" dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=1 style="text-align:center" border=1> <tbody> <tr class="odd" class="odd" class=odd> <td> <p><strong>واد ازمstrong>p>td> <td> <p><strong>ندازهstrong>p>td> <td> <p><strong>قدار / الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class="even" class=even> <td> <p><strong>آرد برنج strong>p>td> <td> <p><strong>ک اشق سوپ وریstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 366 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class="odd" class=odd> <td> <p><strong>رد ندم strong>p>td> <td> <p><strong>ک پیمانهstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 360 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class="even" class=even> <td> <p><strong>ره strong>p>td> <td> <p><strong>100 رمstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 737 الریstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class="odd" class=odd> <td> <p><strong>کر strong>p>td> <td> <p><strong>2 پیمانهstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 400 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class="even" class=even> <td> <p><strong>لاب strong>p>td> <td> <p><strong>ک ستکان ای وری وچکstrong>p>td> <td> <p><strong>امشخصstrong>p>td>tr> <tr class="odd" class="odd" class=odd> <td> <p><strong>زعفران ساییده ده strong>p>td> <td> <p><strong>ک اشق رباخوریstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 310 الریstrong>p>td>tr> <tr class="even" class="even" class=even> <td> <p><strong>ب strong>p>td> <td> <p><strong>3 پیمانهstrong>p>td> <td> <p><strong>100 رم / 0 الریstrong>p>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><a class="hlink" title="طرز تهیه کاچی" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/deser-sos/5744.html" style="text-decoration:none;color:inherit">طرز تهیه کاچیa> :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #333333"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>span>کاایران : بتدا ر ک ابلمه ستیل ب کر یخته وی رارت لایم جاق از رار هید رتب م زنید تا کر ر ب ل ود، سپس زعفران ا ضافه نید عد ز ذشت ند قیقه، لاب ا یفزایید. عد ز ینکه یره الت وام افته پیدا رد، عله جاق از ا اموش نید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #333333"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>span>ره ا ر ک ابلمه توسط یخته وی رارت لایم جاق از رار هید. پس ز ینکه ره ب د، رد ندم ا یفزایید رتب م زنید تا رد تغییررنگ پیدا رده لایی تمایل ه هوه ی ود.الا وبت ه ضافه ردن آرد برنج ست.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #333333"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>span>پس ز ینکه آرد برنج ا یز فزودید، خلوط ردی ا وی رارت لایم جاق از ن در م زنید تا خلوط سرخ ود.پس ز ماده دن رد، یره ا ه ن ضافه نید رتب ن ا وی عله لایم جاق از م زنید. ین دت زمان داقل ک بع ه ول ی نجامد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #333333"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>span>ر ین رحله اید <a class="hlink" title="اچی" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/deser-sos/5744.html" style="text-decoration:none;color:inherit">اچیa> ا م نید. نابراین ابلمه ا وی عله پخش ن رار اده وی ر ن م نی گذارید. الا جازه دهید تا دود یم ساعت لی 45دقیقه <a class="hlink" title="اچی" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/deser-sos/5744.html" style="text-decoration:none;color:inherit">اچیa> م کشد. عد ز ین دت ن ا ر رف وردنظر ریزید سرو نید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>کته :strong>span> یره وام افته اید انند یره ربا غلیظ شدار ود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>کته : strong>span>لاب ا ر رحله پایانی وام مدن یره ضافه نید تا عطر ن ز ین رود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>کته :strong>span> غلظت <a class="hlink" title="اچی" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/deser-sos/5744.html" style="text-decoration:none;color:inherit">اچیa> اید انند رنی ه یلی سفت ه یلی ل اشد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>خواص زعفران :strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #333333"><span style="COLOR: #ff0000"><strong>*.strong> span>span>زعفران اشنی نگ هنده غذا ی اشد زعفران وجب اهش ربی لسترول ون ی ردد. زعفران رام خش، شتها ور، د سپاسم، پیشگیری ننده ز یماریهای لبی سرطان، تقویت ننده افظه اهش هنده شار ون ست. ز یاه زعفران ر رمان یماری سم، یماریهای پوستی، یماری ای شم، عفونت دراری، رقان، پیش نداختن اعدگی، فع فخ کم ، رمان عده رد رمان م ونی ستفاده ی ود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">ختصاصی کاایرانp> <p style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;p>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله طرز تهیه کاچی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

طرز تهیه قیماق با ارد گندم , طرز تهیه کاچی به روش سنتی , طرز تهیه دسر خوشمزه کاچی , طرز تهیه کاچی زعفرانی , طرز تهیه کاچی با عکس , طرز تهیه کاچی زایمان , آموزش تهیه دسر کاچی , طرز تهیه کاچی یزدی , طرز تهیه قیماق , دستور پخت كاچى , طرز تهیه کاچی , طرز تهيه كاچي , کاچی بعض هیچی , طرز تهیه كاچی , کاچی طرز تهیه , طرز پخت کاچی , روش پخت کاچی , حلوا یا کاچی , محتویات کاچی , کاچی زایمان , آموزش کاچی , طرز ه کاچی , کاچی چیست , کاچی ذرت , پخت کاچی

طرز تهیه کاچی گردآوری توسط بخش انواع دسر ، پیش غذا،دسرهای خوشمزه سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات