خوراک مرغ

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

خوراک مرغ، طرز تهیه خوراک مرغ - غذا با مرغ

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد خوراک مرغ، طرز تهیه خوراک مرغ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +خوراک +مرغ را کلیک نمایید و یا در دسته غذا با مرغ از سایت آشپزی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span face=yekan><strong>ر ین خش ز سایت کاایران رز تهیه&nbsp;<a class="hlink" title="خوراک مرغ" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/chiken1/chicken-feed.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خوراک مرغa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>p> <p><span face=yekan><a class="hlink" title="خوراک مرغ" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/chiken1/chicken-feed.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خوراک مرغa>&nbsp;<span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ز حاظ پخت ساده ست سیار وشمزه ست. ین وراک مچنین رای وباره رم ردن وردن ناسب ست. ر دامه&nbsp;و وش&nbsp;تهیه ین&nbsp;خوراک خوشمزه ا موزش ی هیم. ا ا مراه اشید.span>span>p> <p><span face=yekan><strong>وش ول:strong>span>p> <p><span face=yekan><a Href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/chiken1/chicken-feed.html"><div class="mzc"><strong>خوراک مرغ، طرز تهیه خوراک مرغ strong>div>خوراک مرغ,خوراک مرغ و قارچ,خوراک مرغ در فرa>span>p> <p style="text-align:center"><span face=yekan>رز تهیه <a class="hlink" title="خوراک مرغ" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/chiken1/chicken-feed.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خوراک مرغa>span>p> <p><span face=yekan><span><strong>واد ازم :strong>span><br/><span>رد سفید:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 اشق غذاخوریspan><br/><span>سینه ا ران مرغ: &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 4 عددspan><br/><span>روغن زیتون: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 2 اشق غذاخوریspan><br/><span>ره: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 25 رمspan><br/><span>پیاز: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 عدد، کعبی یز دهspan><br/><span>لفل لمه سبز ا رمز: 1 عدد، کعبی یز دهspan><br/><span>سیر: 2 به یز دهspan><br/><span>ب گوجه فرنگی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 اشق غذاخوریspan><br/><span>ب رغ: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 پیمانهspan><br/><span>پونه شک:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 اشق ایخوریspan><br/><span>مک لفل: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; ه قدار ازمspan><br/><span>سبزی تازه رد ده انند یحان رای تزیینspan><br/><br/><strong><span>رز تهیه:span><br/>strong><span>بتدا تکه های مرغ سته ده ا شک رده سپس ر ره وغن وی رارت توسط سرخ نید تا لایی نگ وند. رغ ای سرخ ده ا ز تابه ارج رده، پیاز ا ر مان تابه یخته تفت هید تا می رم ود سپس لفل لمه سیر ا ضافه نید رای ۵ قیقه یگر تفت هید. ب گوجه فرنگی، رد، پونه، مک لفل ا ه خلوط فزوده ک ور م زنید سپس ب رغ ا ضافه رده جازه هید تا ه وش ید. تکه ای<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>span><b>رغb><span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ا ه خلوط یافزایید رارت ا لایم رده جازه هید رای ۳۰ تا ۳۵ قیقه پخته ود تا خوراک به غلظت رسد.<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>span><b>وراکb><span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ماده ست ن ا ر رف شیده ا رنج سرو مایید.span>span>p> <p><span>span><span face=yekan>&nbsp;span>p> <p><span><span face=yekan><strong>وش وم:strong>span>span>p> <p><span><span face=yekan><a Href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/chiken1/chicken-feed.html">خوراک مرغ,خوراک مرغ و قارچ,خوراک مرغ در فرa>span>span>p> <p style="text-align:center"><span><span face=yekan>رز تهیه <a class="hlink" title="خوراک مرغ" href="http://cooking.akairan.com/ashpazi/chiken1/chicken-feed.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خوراک مرغa>span>span>p> <p><span><span face=yekan><strong>واد ازم:strong>span>span>p><span> <p><span face=yekan><span>سینه مرغspan><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>2 عددspan>p> <p><span face=yekan><span>سیب زمینی<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>span>4 عددspan>p> <p><span face=yekan><span>پیازspan><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>1 عددspan>p> <p><span face=yekan><span>ویجspan><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>2 عددspan>p> <p><span face=yekan><span>پودر ویشنspan><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>1 اشق ایخوریspan>p> <p><span face=yekan><span>ب وجه<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>span>1 اشق غذاخوری&nbsp;span>p> <p><span face=yekan><span>سیرspan><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>3 به&nbsp;span>p> <p><span face=yekan><span>رگ وspan><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>1 عددspan>p> <p><span face=yekan><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span><span>لفل رمزspan><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>1 عددspan>p> <p><span face=yekan><span>مک لفلspan><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>قدار ازمspan>p> <p><span face=yekan><strong>رز تهیه:strong>span>p> <p><span face=yekan>سیب زمینیspan><span><span face=yekan><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ا ا رشت رد نید اخل اسه ی ریزید ، ند اشق وغن ، مک ، لفل پودر آویشن ضافه نید وب خلوط مایید تا واد ه ورد سیب زمینی ا رود. span>p> <p><span face=yekan>اخل اهیتابه وغن ریزید وی رارت رار هید تا اغ ود ، پیاز سیر نده ده ا اخل وغن ریزید تفت هید تا رم وند سپس ویج ای رد ده ا ضافه نید ، جدد تفت هید تا ویج رم ود.span>p> <p><span face=yekan>سینه ای رغ ا رد نید اخل ابلمه ریزید ، می وغن ضافه نید تفت هید تا نگ<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>رغ<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ا تغییر ند سپس لفل رمز رد ده خلوط سیر و پیاز ویج تفت ورده ا ضافه مایید.span>p> <p><span face=yekan>پس ز ینکه تمام واد اخل ابلمه وب اهم خلوط دند ب گوجه فرنگی ، مک لفل ا ضافه نید می تفت هید سپس<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>سیب زمینی<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ای رد ده ا ه بلا ماده رده ید ه واد اخل ابلمه ضافه مایید ، دود 3 یوان ب ریزید می م زنید ، رگ و ا وی واد گذارید در قابلمه ا بندید.span>p> <p><span face=yekan>ا رارت لایم ه دت 3545 جازه هید وراک ماده ود ، قتی ب غذا م د سیب زمینی ا پختند یتوانید<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>وراک<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ا همراه است سرو نید.span>p>span>span> <p style="text-align:center"><span face=yekan>میدواریم ا تهیه ین&nbsp;خوراک خوشمزه، ذت افی ا رده حظات وشی ا ر نار انواده سپری نید.span>p> <p style="text-align:center"><span face=yekan><strong>ـوش انstrong>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله خوراک مرغ، طرز تهیه خوراک مرغ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

طرز تهیه خوراک مرغ چینی و شوید , طرز تهیه خوراک مرغ خوشمزه , تهیه ی غذای مرغ سبز , طرز تهیه مرغ گریوی , طرز تهیه خوراک مرغ , طرز تهیه مرغ بندری , طرزتهیه خوراک مرغ , تهیه خوراک مرغ , ÷خت خوراک مرغ , خوراک مورغ , خوراك مرغ , روغن طیور , خوراک مرغ , غذای مرغ

خوراک مرغ، طرز تهیه خوراک مرغ گردآوری توسط بخش انواع غذا با مرغ ، گوشت پرندگان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات